Sildiarhiiv: maksupoliitika

Efektiivne riik maarahva kulul


Väikeste maakomandode sulgemisnimekirja koostamisel lähtus päästeamet ratsionaalsusest – kui inimesi on kuskil piirkonnas vähe, siis ei juhtu nendega piisavalt õnnetusi ja seega ei ole neid vaja ka päästa. Milleks neile siis päästemeeskond?
Maamandode järk-järguline vähendamine ja selle kõrval keskkomandode võimekuse tõstmine on süsteemne tegevus, mis on omane tervele Eesti riigiaparaadile.
Ministeeriumid on järjekindlalt koondanud oma struktuure suuremate keskuste poole ning vähendanud avaliku teenuse pakkumist maal, sest seal ei ole piisavalt teenuse tarbijaid. Loogika on lihtne: avaliku teenuse omahind tõuseb mingis vallas või maakonnas ühel hetkel sedavõrd kõrgeks, et konstaablit, päästekomandot, perearsti, postkontorit, ei ole seal enam otstarbekas ülal pidada. Vastasel juhul muutub riik ebaefektiivseks.
Efektiivsus on Eesti riigi majandamisel ja avaliku teenuse rahastamisel olnud tugev argument. Kui ministeeriumides on tekkinud arusaam, et mingisuguse ameti struktuur on muutunud maksumaksjale koormavaks, on üsna kõhklematult järgnenud sellele reform. Näiteid on kuhjaga, alustades kas või politseist, lõpetades käsiloleva gümnaasiumireformiga.

Riik nagu firma
Koondamisotsuste tegemisel lähtub riik firmades kasutatavast loogikast, et iga asi peab end ära tasuma. Kui kolmel provintsiametnikul pole piisavalt tööd, on odavam neist kaks lahti lasta, tuua üks peakontorisse üle, et saaks kohaliku kontori sulgeda.
Kohalikud elanikud, kes seni kasutasid selle väikese kontori teenuseid, peavad edaspidi sõitma sama teenuse järele suuremasse keskusse ehk kulutama avaliku teenuse saamiseks isiklikku raha.
Päästekomandode sulgemine pole erand. Maainimesed, kelle lähedusest riiklik päästeteenistus ära viiakse, peavad leppima lisakuludega. Suure tõenäosusega suurenevad nende kulud hoonete kindlustamisel, sest kindlustusseltsidele ei jää vara hävimise riski suurenemine märkamata.
Kui kohapeal leidub piisavalt tarmukaid mehi, kes suudavad kamba peale vabatahtliku päästekomando moodustada, siis on seegi inimestele lisakulu. Mis sellest, et riik toetab vabatahtlikke varustusega, kaotatud aega, mis kulub kadunud avaliku teenuse asendamisele, see neile tagasi ei anna.
Riigi kaugenemine inimesest ei ole tühine opositsiooni sõnakõlks, vaid reaalsus. Vaatamata sellele, et päästeteenistusele leiti komandode säilitamiseks „viimasel hetkel“ vajalik raha, on tegemist ühekordse lahendusega ning hiljemalt aasta pärast on teema jällegi üleval.

Kes maksab, see otsustab
Teisiti ei saagi see olla, sest ministeeriumide käsitlus maksumaksjast ja riigi efektiivsusest ju ei muutu. Ministeeriumid võtavad avaliku teenuse planeerimisel aluseks ilmselge fakti, et enamik maksumaksjaid elab linnades ning seega tuleb teenus muuta võimalikult efektiivseks linnas elavate maksumaksjate huve silmas pidades.
See tähendab, et kui raha pole süsteemi ülalhoidmiseks piisavalt, ei tõmmata kokku mitte kõikjalt natuke, vaid vähendatakse avaliku teenust pakkumist maakondades. Demokraatiaga on seejuures asjad korras, sest vähemus (maainimesed) allub enamusele (linlased). Aga päris õiglane see siiski pole.
Muidugi on teenuse omahind maal kallim, kuid ministeeriumid ei tohiks vaadata mööda tõsiasjast, et ka maal maksavad inimesed riigimakse. Ühetaoline tulumaks kehtib nii linnas kui külas, kuid külas peavad inimesed kandma lisakulusid, et saada riigi poolt lubatud teenuseid, mida linnas tarbitakse n-ö tasuta. See tähendab, et riigi käsitluses on inimesed „ise süüdi“ kui elavad hajaasustuses.

Pole teenust, ärgu olgu ka makse
Pole mõeldav, et riik hoiaks igas vallas päästekomandot ja politseijaoskonda, sest selleks pole ei raha ega ka vajadust. Küll peaks riik andma inimestele, kelle jaoks avaliku teenuse kättesaadavus on halb, maksusoodustusi. Miks peab maainimene maksma tulumaksu samas ulatuses nagu linnas, kuigi ta ei saa selle eest vastu samaväärset avalikku teenust, kui inimesed linnas?
Sama kehtib ravikindlustuse ehk osa sotsiaalmaksu kohta: maksuprotsent on linnas ja maal sama, kuid maal tuleb arsti juures käimiseks teha lisakulutusi transpordile.
Seega, kui siseministeerium soovib päästekomandode hulka maal vähendada, tuleks rahandusministeeriumil pakkuda kohalikele inimestele välja vastavad maksusoodustused. Pole mingit õigustust nõuda maainimeselt täies mahus makse ja öelda, et tulekahjusid kustutage edaspidi ise. Olukorras, kus mõne riikliku päästekomando kaotamise järel asub lähim riigi tuletõrje umbes poole tunni tee kaugusel, saab rääkida üksnes avaliku teenuse teoreetilisest olemasolust.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Teel omavalitsustevaba Eesti poole


Maamaksu osaline kaotamine oli järjekordne kivi, mille valitsusliit omavalitsuste sõltumatuse vundamendist suure käraga lahti kangutas. Järjest lähemale näib nihkuvat aeg, mil tuleb küsida, kas omavalitsused suudavad olla iseseisvad, nagu sätestab põhiseadus, või tuleks konstitutsioon selle peatüki osas ümber kirjutada?
Emotsionaalse parlamendivaidluse tulemusel jäi õhku üks oluline küsimus: kuidas kompenseerib riik omavalitsustele maamaksu osalise kaotamise tõttu laekumata jääva sissetuleku, mida on hinnanguliselt 17 miljonit eurot aastas?
Puudujäägi katmiseks on valitsusliidu poolelt välja öeldud kaks võimalust: riik tõstab omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu protsendimäära või suurendab riigieelarvest makstavaid eraldisi valdade ja linnade eelarve toetuseks.
Mõlemal juhul väheneb omavalitsuste otsustusvabadus. Maamaks on küll riigi koormis, kuid maa maksustamise protsendi ehk maamaksu suuruse määramine on olnud omavalitsuste pädevuses, nagu ka õigus omal äranägemisel inimesi maksust vabastada.
Neid võimalusi on laialt kasutatud. Näiteks on enamik omavalitsusi represseeritud ja pensionärid kodualuse maamaksu tasumisest osaliselt või täielikult juba praegu vabastanud. Kolm Eesti valda andis vastava maksuvabastuse tänavu kõigile oma püsielanikele, kes suvatsesid asjakohase avalduse kirjutada.

Valikuvabadus väheneb
Alates 2013. aastast see otsustusvabadus kaob ja koos sellega kaob ka järjekordne tükk omavalitsuste iseseisvusest ning mõttekusest. Maksumuudatuse tõttu laekumata jääv raha makstakse valdadele-linnadele riigieelarvest ilmselt välja, kuid kaotatud otsustusõigust see ei kompenseeri.
Kui valitsusliit suurendab omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu protsendimäära, nagu on ette pannud IRL, siis ei avarda see mitte kuidagi valdade ja linnade iseseisvust. Näiliselt võib see nii isegi välja paista, sest tulumaksust laekuva lisaraha kasutamise üle on omavalitsustel vaba voli. Vabadus on aga näiline, sest omavalitsustel ei ole õigust ise oma tulumaksuosa suurust muuta.
See on jätkuvalt keskvalitsuse pärusmaa, kes 2009. aastal tõestas, et vajadusel võib ta omavalitsustele kuuluvat tulumaksu protsendiosa vähendada ilma, et omavalitsustel oleks sealjuures vähimatki kaasarääkimisõigust.
Kui valitsus otsustab maamaksu osalist kadumist kompenseerida omavalitsuste tasandusfondi suurendamise kaudu, on omavalitsused samuti otsustamisest sisuliselt eemale jäetud. Riigieelarveliste eraldiste suurus sõltub üldjuhul mitte omavalitsustele pandud kohustuste mahust, vaid riigi võimalustest. Omavalitsused ja valitsus räägivad riigieelarve eraldiste üle küll igal aastal läbi, kuid üldjuhul jäävad omavalitsuste olulised nõudmised täitmata ning mingisugust toimivat survemehhanismi valdadel ja linnadel valitsuse suhtes kasutada pole.
Nii või teisiti vähendab valitsusliit omavalitsuste iseseisvat maksutulu, suurendades keskvõimu kontrolli nende tulude üle. See tähendab otseselt omavalitsuste iseseisvuse kärpimist, sest kui sul pole isiklikku raha, siis sa pole ka iseseisev.

Omavalitsused kaotavad iseseisvuse
Maamaksuga toimunu ei ole üksikjuhtum. Masu-aastatel vähendas valitsus omavalitsustele laekuva tulumaksu osaprotsenti ja riigieelarvelisi eraldisi ilma, et omavalitsustel olnuks selles osas mingit kaasarääkimisõigust. Ühepoolset otsustamist sai valitsus põhjendada erakorralise olukorraga riigi rahanduses, mis nõudiski erakorralisi meetmeid.
Seevastu mullu Riigikogus toimunud kohalike maksude seaduse muutmine, millega tühistati omavalitsuste varasem õigus kehtestada kohaliku maksuna müügimaks ja paadimaks, ei olnud tingitud erakorralisest olukorrast, vaid keskvalitsuse soovist Tallinnale koht kätte näidata.
Hariduses on riik võtnud suuna gümnaasiumihariduse riigistamise poole, mis toimub omavalitsuste endi heakskiidul. Kuigi omavalitsused vabanevad gümnaasiumid riigile loovutades tülikast kohustusest, vabanevad nad ka õigusest oma hariduselu korraldada. Siinjuures on paslik märkida, et enamikul omavalitsustest moodustavad hariduskulud poole eelarvest. Järk-järgult jõuavad omavalitsused olukorda, kus neil puudub iseseisvalt kontrollitav maksutulu. Nende eelarve koosneb peamisel määral riigi sihtsuunitlusega eraldatud rahast, mille kasutamist kontrollib riigikontroll. Kas sellisel juhul saab enam rääkida omavalitsustest või tuleks nad ümber nimetada valitsuse kohalikeks teenindubüroodeks? Milline on sellisel juhul kohalike volikogude otstarve?
Õigustatult tekib vastuküsimus: kas Eesti-suuruses riigis ongi mõttekas lubada olukorda, kus igal pisikesel omavalitsusel on õigus muuta volikogu otsusega tulumaksu suurust, maamaksu määra, kehtestada oma käibemaks (müügimaks) jne? Lõpuks on meil sedavõrd suur maksusegadus, millest keegi õieti sotti ei saa.
Kunagi oli igal omavalitsusel õigus otsustada, millistel kellaaegadel tema territooriumil alkoholiga kaubeldakse. See tekitas palju nurinat, sest tõi kaasa öise alkoholiturismi. Omavalitsusi võrreldi väikeste vürstiriikidega, kus igal pool kehtivad eri seadused, kuni riik kehtestas üldise öise ja varahommikuse müügikeelu, mis erisused kaotas.
Kas muude asjadega peaks toimima sarnaselt? Kas Eestis peaksid kõikjal kehtima ühesed, riiklikult, keskusest paika pandud reeglid või on kuskil ruumi ka kohalikuks initsiatiiviks ja erisusteks? Volikogusid, kus vaieldakse üksnes koerte-kasside pidamise korra ja lubatud muru kõrguse üle, pole otstarbekas iga nelja aasta tagant valida.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Omavalitsuste laenukraanid on taas avanemas


Käesoleva aastaga saab läbi omavalitsustele valitsuse poolt kehtestatud laenupiirang ning vallad ja linnad saavad taas ise hakata otsustama, millal ja milleks laenu võtta. Kas sellega koos algab ka uus laenu- ja ehitusbuum?
Kriisi alguses omavalitsustele peale surutud kokkuhoiumeetmed ja tegevuspiirangud olid üsna valusad, sest ühe ropsuga vähendati üksikisiku tulumaksu laekumist ning laenu sai võtta üksnes Euroopa Liidu projektides osalemiseks. Sisuliselt tähendas see enamiku omavalitsuste elu külmutamist.
Ühtlasi hakkas levima kaks üsna vastandlikku müüti. Esiteks: omavalitsused on end buumi ajal lõhki laenanud ja odava raha kerkekäeliselt ära raisanud. Teiseks: omavalitsused on muutunud arenemisvõimetuteks ega suuda investeerida.
Kahtlemata on omavalitsused paaril viimasel aastal olnud suhteliselt arenemisvõimetud, kuid kindlasti ei ole nad selles ise süüdi. Masu-aastatel toimunud tulude langus oli sedavõrd järsk, et on isegi omamoodi kangelastegu, et meil pole tulnud olla ühegi omavalitsuse sisulise pankroti tunnistajaks.
Koostöös pankadega on leitud kompromissid (laenupuhkus), mis on võimaldanud omavalitsustel kriisiaastad kuidagi üle elada.

Laenukoormus kasvas laenamatagi
Rahandusministeeriumi andmeil moodustas valdade ja linnade laenukoormus 2010. aastal 50 protsenti nende tuludest. Et seadus võimaldab omavalitsustel võtta laenu kuni 60 protsenti eelarve tuludest, siis ei saa kindlasti väita, et Eesti omavalitsused oleksid end lõhki laenanud.
Aga eks selle keskmisega ole juba kord nii, nagu üks vana lugu jutustab: kui baaris istuvad miljonär ja kerjus, siis statistiliselt on mõlema baarisolija vara väärtuseks keskmiselt pool miljonit.
Kahtlemata on Eestis probleeme üksikute ülelaenanud omavalitsustega. Näiteks Võru linna laenukoormus ulatus 2010. aastal 80 protsendini linna tuludest, aasta varem oli vastav näitaja rekordilised 82 protsenti.
Laenukoormuse ja eelarvetulude suhe muutus halvemaks ka põhjusel, et omavalitsuste tulud vähenesid kiiresti, kuid laene ei suudetud sellega võrreldavas rütmis või kohati üldse tagasi maksta. Tulemuseks oli paradokssaalne olukord, kus mõnel omavalitsusel kasvas laenukoormuse protsent ilma, et omavalitsus oleks laenu juurde võtnudki.
Pole mõtet salata, et buumi ajal laenati ja investeeriti paljudes omavalitsustes (hull)julgelt, nagu Eestis noil aastail kombeks oli. Aga enne kui hakata ülelaenamisega kimpus omavalitsusi süüdistama finantsdistsipliini rikkumises ja lõhkilaenamises, tuleks küsida, millised olid alternatiivsed tegutsemisvõimalused?
Laenamise alternatiiv on mittelaenamine. Eestis on ka neid omavalitsusi, kellel laenud sootuks puuduvad, kuid võib üsna kindel olla, et nendes valdades-linnades pole ka suurt midagi korda saadetud.

Tehtut ei maksa kahetseda
Paljudes omavalitsustes aga ei soovitud 2000ndate keskel lihtsalt tiksuda, vaid asuti hoogsalt investeerima. Buumiaastatel tehti üle riigi märkimisväärseid investeeringuid haridus-, spordi- ja sotsiaaltaristusse, veevärki, sõidu- ja kõnniteedesse, värskendati omavalitsuste üldilmet. See kõik sai toimuda tänu odavale krediidile, mida kasutati muuhulgas ka ELi arenguraha kaasamiseks.
Kohatine üleinvesteerimine on nüüd probleem, sest laenud on pikaajalised, kuid tulud pole sellised, nagu buumi-ajal loodeti. Kuni tulumaksu ei hakka jõudsamalt laekuma, pole omavalitsustel võimalik oma eelarvet liigsest laenurahast puhastada.
Kuigi probleeme jätkub, ei tuleks tehtud investeeringuid kahetseda. Muidugi saadeti korda ka rumalusi: näiteks kasutati pikaajalist laenu lühiajalisteks investeeringuteks. Teada on juhtumeid, kus 20 aastaks võetud laenu eest remonditi sõiduteid, mis vajavad aga kindlasti enne juba uut katet, kui vana asfaldi eest pangale laen makstud. Tegijal juhtub.
Pigem tuleks kahetseda seda, et me endiselt oleme liiga vaesed, ega suuda paljusid hädapäraseid töid ära teha.
Kui järgmisel aastal laenupiirangud omavalitsuste eest kaovad, loob see kindlasti soodsad arenguvõimalused nendele valdadele ja linnadele, kus krediidilimiiti ületatud ei ole. Kuigi laenuraha muutub Euroopa keskpanga intressipoliitika tagajärjel kallimaks, on ehitus ilmselt ka tuleval aastal odavam kui buumiaastatel.
See võimaldab ehitada kokkuvõttes odavamalt ning tänu ehitusturul olevale konkurentsile, ka kvaliteetsemalt kui ehk buumiaastatel, mil ehitus oli küll kallis, kuid konkurents olematu.
Tänu omavalitsuste suurenevale tegevusvabadusele hoogustub tuleval aastak ehitustegevus, luuakse uusi töökohti, mis toob majanduskasvu ka paljude lihtinimese käeulatusse. Loodetavasti on omavalitsusjuhid äsjastest masu-aastatest õppinud ega lange kohe piiritu eufooria kütkeisse, nagu 2006-2007. aastal mitmel pool juhtus. Majanduse igikestvasse tõusu ei tasu uskuda. Nagu öeldakse: tark õpib teiste vigadest, rumal aga ei saa omadestki aru.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Eesti maksukoormus – kõrge või madal?


Valimiskampaania ajal näis, et IRL ja Reformierakond võistlevad mõlemad suurima maksualandaja tiitli nimel, kuid valitsuslepingus on maksukärped lükatud esialgu turvalisse kaugusse. Siiski tuleb küsida, kas maksukärped on reaalselt Eesti majandusele vajalikud ning kas riigieelarve sõltuvuse suurendamine tarbimismaksudest on õige tee?
Kui varasematel valimistel on IRL ja tema eelkäijad suhtunud Reformierakonna maksukärpeplaanidesse pigem konservatiivse vaoshoitusega (kunagine Isamaaliidu hüüdlause „maksudega ei mängita!“), siis tänavu haarasid konservatiivid ise lipu, et marssida sõtta Eesti väidetavalt kõrge maksukoormuse vastu.
Mõistlik oleks aga esmalt selgitada, kui kõrge maksukoormus on Eestis võrreldes ülejäänud Euroopa Liidu ja eurotsooniga.
Euroopa Komisjoni poolt avaldatud bülletääni „Maksustamise trendid Euroopa Liidus“ (2010. aasta väljalase) kohaselt moodustas aastatel 1995-2008 Eesti maksukoormus keskmiselt 32,2 protsenti SKPst. Madalam oli see näitaja veel Iirimaal, Lätis, Leedus, Slovakkias ja Rumeenias (viimases madalaim 28 protsenti). ELi tänase 27 liikmesmaa keskmine maksukoormus oli neil aastail 39,3 protsenti ja eurotsooni 16 riigis keskmiselt 39,7 protsenti.
Vaatamata sellele, et 2009. aastal tõstis Reformierakonna ja IRLi eelmine valitsus kaudsete maksude kergitamisega Eesti maksukoormuse 36 protsendile, jäi see nii ELi kui eurotsooni keskmisest tasemest endiselt allapoole.
Seega pole tõene rääkida Eestist kui kõrge maksukoormusega riigist, seda enam, et käesolevaks aastaks ennustab rahandusministeerium üldise maksukoormuse alanemist 34,9 protsendile.
Sellegi poolest näib valitsusparteidele ja reale analüütikutele, et Eestis tuleks maksude alandamisega jätkata. Eeskätt on neil pinnuks silmas tööjõumaksude (töötuskindlustus ja sotsiaalmaks) ning üksikisiku tulumaksu tariifid, mis uue koalitsioonilepingu kohaselt kuuluvad lähiaastatel alandamisele (välja arvatud sotsiaalmaks, millele kehtestatakse osaline ülemmäär). Kõik paistab rõõsa ja kena, sest kellel saaks olla midagi selle vastu, kui maksud alanevad. Või siiski?

Maksukärbe suurendab tarbimist
Esiteks peaks küsima, mis on praegu valesti, et makse tingimata peaks alandama? Majandus kasvab tänavu ja ka lähiaastail ilmselt eurotsooni kiireimas tempos, nagu äsja avaldatud Ernst&Youngi majandusprognoosist selgus. Tööpuuduse kasv on sisuliselt peatunud, eksport ja välisinvesteeringud suurenevad. Mida maksude alandamine juurde annaks?
Kui Eestis kehtiks Soomega võrreldav 49-protsendine (astmeline) üksikisiku tulumaks või suisa 56 protsendi suurune, samuti astmeline tulumaks, nagu Rootsis, siis võiks maksuprotsendi üle ju arutleda. Aga meie 21-protsendine ühetaoline tulumaks jääb ELi läinud aasta 37,5-protsendisest keskmisest tulumaksumäärast tublisti allapoole. Rääkimata eurotsoonist, kus üksikisiku tulumaksu keskmiseks protsendiks oli 42,4. Tõsi, Bulgaaria 10-protsendine tulumaks on klass omaette.
Pealegi ei too tulumaksu planeeritav alandamine inimestele olulist rahalist kergendust. Näiteks 300-eurost palka teeniv inimene hakkab tulumaksu alandamise korral 20 protsendile saama kuus praeguse 258,23 euro asemel kätte 1,45 eurot rohkem. See on lisaraha, millega, nagu öeldakse, ära ei sure, kuid elada ka pole võimalik.
Seega tuleks kriitiliselt suhtuda valitsuse retoorikasse, mis rõhutab eesmärki jätta rohkem raha inimestele, kes ise teevad oma kulutamisvalikud. Suuremale hulgale palgatöötajatest jääb maksumäära alanemisest tõusev lisaraha peaaegu märkamatuks.
Seevastu siseturule orienteeritud ettevõtetele peaks otsus olema positiivne, sest pole kahtlust, et enamiku inimeste mikroskoopiline palgalisa kulutatakse tarbimisele. Eesti peale kokku moodustab see summa aga märkimisväärse lisaraha kaubandusele ja teenindusele, mis elavdab siseturgu.
Sealjuures ei maksa karta, et tulumaksu alandamisega treitakse riiki veel õhemaks, nagu opositsioon armastab viidata. Tegelikult riik ühe käega annab, et teise käega võtta, sest tarbimisele kulutatavalt lisarahalt võtab riik tarbimismaksudega oma jao tagasi. Erinevalt otsestest maksudest on tarbimismaksud Eestis ELi ja eurotsooni keskmisel tasemel ja näiteks toiduainete osas üle selle.
Tulumaksu alandamisega teeb valitsus panuse jätkuvalt suhteliselt kõrgele inflatsioonitasemele, mis Eesti riigieelarvet tõhusalt aitab täita – mida kõrgemad hinnad, seda rohkem laekub käibemaksu ja aktsiise.

Riigi vangerdusruum väheneb
Aga hiljutine eelarvekriis näitas kui raske on valitsusel riiki juhtida, kui eelarve peamise sissetuleku moodustavad tarbimismaksud. Käibemaksu laekumise järsk ärakukkumine oli tollasele valitsusele nagu kopsuhaak, samas kui omavalitsused, kelle maksutulu lõviosa moodustab üksikisiku tulumaks, said soovi korral eesootavaks kriisiks ettevalmistusi teha.
Õigus on maksualanduse pooldajatel, kelle sõnul on üksikisiku tulumaksu osakaal riigieelarvest nagunii väga väike, mistõttu võib seda rahumeeli vähendada. Samas ei saa nõus olla sellise poliitika tulemusega, milleks on riigieelarve veelgi suurem sõltuvus tarbimismaksudest. See põlistab meie majanduses olukorra, kus elu saab olla kas väga hea või väga halb. Ühtlasi suurendab see survet tarbimismaksude tõstmiseks, kui häda jälle käes.
Maksukoormuse võrdsem jagunemine otseste ja kaudsete maksude vahel annab riigile vajaliku manööverdamisruumi, kuid uus valitsus aga on sellest vabatahtlikult loobumas.
Reageerimisruumi jääb vähemaks ka töötukassal, sest koalitsioonilepingu kohaselt kuuluvad töötuskindlustusmaksed vähendamisele. Paraku on siingi risk astuda tulevikus sama reha otsa, millega kord on juba otsa ette sirakas saadud.
2005. aastal vähendas valitsus töötuskindlustusmakseid kui paistis, et töötukassa reservid on ebamõistlikult suureks paisunud. Aga nagu hiljem selgus, jäid reservid siiski väikseks, et täita masu ajal kõik võetud kohustused. Kõige halvem oli see, et valitsus jättis majanduse kõrgpunktis maksud kogumata ning otsustas tariife tõsta siis, kui ettevõtted ja töövõtjad olid juba niigi raskesse seisu sattunud.
Näib, et ajalugu on kavas selles osas korrata või usutakse valitsuses, et majanduslangused on möödanik.

Rege rauta suvel
Maksupoliitikas on Eestis järg mõnevõrra käest läinud. Kuigi valitsuspoliitikud, soovivad sõnades järgida eelarvepoliitikas kontratsüklilisust, siis sõnad ei taha tegudega väga hästi kokku minna.
Kontratsüklilisus tähendaks maksupoliitikas, et majanduse tõusuaastatel valitsus pigem suurendab maksukoormust, et koguda raha reservi ja hoida majandust ülekuumenemise eest. Langusaastatel on sellise poliitika järgimisel võimalik makse pigem alandada või tõstmata jätta, et ajal kui erasektor kiratseb, anda riiklike tellimustega äritegevusele hoogu ja tööpuudust ohjes hoida. Ütleb ju Eesti vanasõnagi, et rege rauta suvel, vankrit paranda talvel.
Nii Saksamaa, USA, Ühendkuningriik kui ka mitmed teised kõrge maksukoormusega riigid on seda teinud ja tulevad masust välja väiksemate kaotustega, kui Eesti koges.
Valitsusparteide praktika selle mudeli järgimist aga ei kinnita, sest nüüd kus majandus on kriisist toibumas ja kasv on saavutatud, on võetud selge kurss maksude alandamisele. See tähendab, et uue kriisi puhkedes tuleb makse taas tõstma hakata.

Tööjõumaksud on keskmisel tasemel
Hinnang, et Eesti tööjõumakse tuleb alandada, sest need on ülemäära suured, ei ole päris õige. ELi 27 liikmesriigi tööjõu keskmine maksukoormus oli aastatel 1995-2008 keskmiselt 36,5 protsenti; Eesti vastav näitaja oli 33,7 protsenti ehk jäi keskmisest allapoole.
Pilt muutub, kui kitsalt tööjõu maksude asemel võrrelda kogu kulu, mida tööandja inimeste palkamisel kannab. 2006. aastal oli eurostati andmeil Eesti tööjõu keskmine hind tunnis 5,5 eurot, samas kui ELi keskmine moodustas 19,85 eurot ja vanades liikmesriikides isegi 25,79 eurot. Aastaks 2008 tõusis Eesti tööjõu tunnihind keskmiselt 7,51 eurole, kuid paraku puudub võrdlusena ELi keskmine statistika.
Nii või teisiti on klaar, et maksude alandamine ei ole Eesti majandusele sedavõrd oluline küsimus, kui valitsusparteid armastavad rõhutada. Pigem kuuldub ettevõtetest, et probleemid on oskustööjõu puudusega, mis takistab neil arengut, kuigi küllap keegi ei ütleks ära väiksemast maksukoormast.
Kuid kihutamine madalate maksude kiirteel, nagu ütleb Andrus Ansip, ei pruugi olla ohutuim viis Eesti elu edendamisel, sest suurel kiirusel võib ka väikseima eksimuse hind olla väga suur.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Elu pole kallis, vaid rahvas on vaene


Eesti jätkuvalt kõrge inflatsioonitase on ebameeldiv tõrvatilk, mis eurotsooni wunderkindi rinnaesise on ära määrinud. Valitsus püüab sealjuures endiselt jätta muljet, et riik on hinnatõusu ees võimetu ning tegelikult on kõik isegi väga hästi.
Eurostati andmeil oli mullu detsembris Eestis elu 5,4 protsenti kallim, kui aasta tagasi. Keskmiselt 2,2-protsendise inflatsiooniga euroalas oli see kõrgeim näitaja. Euroopa Liidus tervikuna ägasid üksnes rumeenlased veel suurema inflatsioonikoorma all.
Eesti statistikute kinnitusel veab hinnatõusu toiduainete ja alkoholivabade jookide kallinemine, mis olid detsembris aastaga kallinenud enam kui kümnendiku. Rääkimata mootorikütusest, mis üha uusi kõrgusi saavutab. Pole just kõige paremad uudised valitsusparteidele, kes euro aupaiste soovivad optimistlikult valimistele vastu minna.
Mõistetavalt on asutud üldsusele selgitama, et kõrge hinnatõus on normaalne. Valitsusjuht andis Riigikogus mõista, et tegelikult pole inflatsioon sugugi nii kõrge, kui numbrid näitavad, sest aasta tagasi olid hinnad lihtsalt liiga madalad.
Eks sõnu võib seada mitmeti, kuid faktist, et toidukaup on aastaga enam kui kümnendiku võrra kallinenud, ei saa mitte kuidagi mööda vaadata. Seleta kuidas tahes, aga Eestis kallineb elu muu Euroopaga võrreldes tunduvalt kiiremini ja valitsus laiutab sealjuures käsi, pakkudes peaministri suu läbi vaid lohutust, et vahest suve hakul hakkab hinnatõus pidurduma.

Võimetu riik, vaesuv rahvas
Väitega, et riik on hinnatõusude vastu võimetu, on valitsusel hõlbus põhjendada enda käed rüpes istumist. Seda ajal kui võimuparteid on „toime tulnud“ majanduse viimisega kasvule, ei tohiks ka inflatsioonil sarvist haaramine olla ületamatu väljakutse.
Tuleb muidugi nõustuda, et Eesti hinnatõusu lükkab tagant maailmaturg. Harjumatult kõrge inflatsiooni üle kurdetakse kõikjal Euroopas ja selles nähakse ohtu kriisist taastuvatele majandustele. Eesti olukord on muust eurotsoonist aga mõnevõrra erinev.
Kui eurotsooni keskmine tööjõukulude vähenemine oli mullu ilmselt 1,2 protsenti, siis Eestis kahanesid tööandjate kulud tööjõule 6,7 protsenti, mis oli eurotsooni arvestuses kõige kõrgem näitaja.
See tähendab, et ajal kui Eestis oli inflatsioon eurotsooni kõrgeimal tasemel, oli kõige suurem ka tööjõukulude vähenemise kiirus. Hinnad tõusid ja palgad langesid euroalas kõige kiiremini just meil. Sisemine devalvatsioon, nagu palkade vähendamist nüüd nimetatakse, aitas küll eksportijatel jalad alla saada, kuid koosmõjul kõrge inflatsiooniga pani kasvama ka vaesuse, sest tööpuudus on jätkuvalt kõrge ja palgad pole kasvama hakanud.
Kui katse reguleerida maailmaturu hindu annaks Eesti valitsusele tõesti tuuleveskitega võidelnud kuulsa doni tuntuse, siis vaesuse vähendamisega peaks üks endast lugupidav valitsus suutma tegeleda küll.
Kahtlemata on parim rohi vaesuse vastu majanduskasv, mis mullu oli Eestis oodatavalt 2,4 protsenti ja mahub ilmselt viie suurema majanduskasvu hulka eurotsoonis.
Valitsuse ainus reaalne võimalus inflatsioonist tulenevat vaesuse kasvu pidurdada on lisaraha suunamine Eesti majandusse. Teatavasti on valitsuse võlg meil Euroopa Liidu väikseim ja rahandus korras, mis võimaldab kaasata majanduse ergutamiseks lisaraha.

Laenuraha töökohtade loomiseks
Eeskätt tuleks taastada omavalitsuste iseseisev laenamisõigus, mis neil kuni alanud aasta lõpuni puudub. See annaks valdadele ja linnadele võimaluse taas investeerima hakata, mis looks töökohti ka suurematest keskustest eemal.
Usutavasti annaks rahasüst Eesti majandusse sama hea tulemuse, nagu see saavutati Saksamaal, kus riik kulutas 2009. aastal majanduse tasakaalustamiseks 50 miljardit eurot ehk kaks protsenti Saksamaa ülemöödunud aasta rahvuslikust koguproduktist. Saksa majandus on pööras mullu kiirele kasvule ilma, et sellele eelnenuks Eestile osaks saanud põhjaskäik.
Eestis võiks selle loogika järgi suunata majanduskasvu ergutamiseks 200 miljonit eurot ehk vanas vääringus üle kolme miljardi krooni. Riigi investeeringute suurendamine ei tähenda topelt reisisaatjate palkamist ühistransporti, vaid reaalseid töökohti Eesti firmades. See oleks töö inimestele, kes kaaluvad tööotsinguil lahkuda välismaale või on seda juba teinud.
Kahtlemata toob ekstra raha tulek majandusse kaasa surve hindade kasvule, kuid usutavasti ei suudaks siseturu nõudluse suurenemine mõjutada inflatsiooni nii palju, nagu seda teeb maailmaturg. Peltsebulit aetakse ikka välja peltsebuliga. Samal ajal saavutaks Eesti aga tööhõive kiirema kasvu, mis vaesust vähendaks.
Valitsusliidu stampseisukoht ütleb, et võlgu elamine on patt, sest nõnda lükkame tänased mured tuleviku kanda. See ei ole päris kohane jutt, sest patt on laenuraha rumal läbilöömine, mitte selle kasutamine vajalikeks investeeringuteks.

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+

Erinevad omavalitsused, erinevad huvid

Keskvalitsus näikse omavalitsustega maha mängivat tuntud episoodi Juhan Kunderi muinasjutust „Suur Peeter ja väike Peeter“, kus väiksemat kasvu mõisaori jagab suuremaga naiivselt oma leivakotti, kuid hiljem jätab turjakam töömees ta tühja kõhuga ning mõnitab pealegi. Paraku pole riigi ja omavalitsuste rahanduslik vahekord sedavõrd üheselt klaar, kui leivakottide sisu muinasjutus.
Jätka lugemist

JagaShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on Google+